Obchodné podmienky

Základné ustanovenia
 
Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru kancelárskych stoličiek a nábytku, medzi spoločnosťou 1.BEAMI s.r.o. ( ďalej "predávajúci") a jej obchodnými partnermi (ďalej len "kupujúci"). Predávajúci s prevádzkou na Jungmannovej 14-16, 85101 Bratislava, je firmou zaoberajúcou sa predajom kancelárskych stoličiek, kovového a kancelárskeho nábytku a kancelárskych doplnkov, ako ďalším predajcom, tak aj konečným užívateľom. Kupujúci pri zahájení obchodných vzťahov poskytuje predávajúcemu jedine svoje kontaktné údaje, potrebné pre bezproblémové vybavenie objednávky, prípadne údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch. Právne vzťahy predávajúceho s konečným kupujúcim výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušným ustanovením zák. č. 40/1964 Zb.- Občiansky zákonník a 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.
 
 
Bezpečnosť a ochrana informácií
 
Predávajúci vyhlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité jedine k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe apod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom, týkajúcim sa objednaného tovaru (uvádzanie mena, adresy a tel.kontaktu prepravcovi).
 
 
Ceny
 
V internetovom obchode sú vždy platné a aktuálne ceny pre internetový obchod. Pokiaľ  systém vygeneruje kupujúcemu nesprávnu cenu tovaru (chyba programu, vírus, hacker, ...), bude predávajúci na tento fakt upozornený a bude mu oznámená cena správna. Pokiaľ kupujúci nebude s touto cenou súhlasiť, predávajúci si vyhadzuje právo objednávku zrušiť a tovar kupujúcemu nedodať.
 
 
Objednávka tovaru
 
Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu www.zdravesedenie.eu, sú považované za záväzné. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy. Uzatvorenie kúpnej zmluvy vzniká potvrdením objednávky kupujúceho, predávajúcim (mailom, faxom, písomne). Predávajúci môže vo výnimočnom prípade, hlavne vo finančne náročnejšom prípade, požadovať písomné potvrdenie objednávky alebo zálohu na objednaný tovar. Podmienkou platnosti je vyplnenie všetkých údajov a náležitostí objednávky. Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v okamžiku objednania. Pri správnom prevedení objednávky bude kupujúcemu obratom odoslaný potvrdzujúci e-mail, alebo fax. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok, v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj v deň odoslania objednávky platnú výšku ceny objednaného tovaru, včítane prípadných dopravných nákladov. Odoslanou objednávkou je kupujúci po dobu ustanovenú k dodaniu tovaru neodvolateľne zaviazaný k odberu a zaplateniu ním objednaného tovaru.
 
 
Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi
Predávajúci doporučuje kupujúcemu realizovať objednávku cez elektronický obchod, alebo písomnou formou (e-mail) a udať minimálne nasledovné údaje :
 • meno a priezvisko, alebo obchodné meno a sídlo kupujúceho IČO a DIČ, ak je registrovaný ako plátca DPH
 • názov tovaru
 • počet kusov
 • presné určenie varianty látky, kostry, kríža, podrúčok, hlavovej opierky, sedáku, atď.
 • spôsob odobrania
 • dodaciu adresu, prípadne aj čas kedy je najvhodnejšie stoličku doručiť
 • telefónne číslo
 • všetky ďalšie údaje, ktoré považuje kupujúci za dôležité

 

Platobné podmienky
 
Platba za dodaný tovar je vopred a je možné ju uskutočniť:
 • bankovým prevodom
Všetok tovar je dodaný s daňovým dokladom. Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom predajcu. V prípade zrušenia objednávky, alebo neprebratia tovaru po úhrade zálohovej faktúry, záloha sa nevracia, ostáva u nás ako kompenzácia škody.
 
 
Dodacie podmienky (podľa typu tovaru)
 • osobný odber
 • prepravnou službou
Dodacia lehota je štandardne do 4 týždňov, v prípade preťaženosti výroby, alebo dovolenky, sa tento termín môže predĺžiť až na 6 týždňov.
Pri každom produkte (v elektronickom obchode) je uvedená cena za prepravu a údaj, či sa dodáva zložený, alebo v demonte (rozložený). Náklady spojené s montážou a vynáškou nie sú zahrnuté v kúpnej cene . Pokiaľ zákazník chce zloženie produktu, podmienky skladania poskytneme na požiadanie.
Záruka na tovar je udávaná v osem hodinovom pracovnom režime, ak nie je uvedené inak.

Pri preberaní tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať či je obal originálny a či nie je poškodený, alebo prebaľovaný. Ak je obal poškodený, alebo prebaľovaný - tovar vybaľte, skontrolujte a ak je tovar poškodený nafoťte poškodenie a spíšte s prepravcom škodový záznam (obal, krabicu vždy uchovajte minimálne 5 dní, v prípade reklamácie, ako dôkaz, až do vyriešenia reklamácie). Pokiaľ budete reklamovať poškodenie tovaru po odchode kuriéra, bez spísaného záznamu o poškodení, žiaľ reklamácia Vám nebude uznaná. Netýka sa to chýb a poškodení spôsobených pri výrobe (nefunkčnosť výrobku, alebo jeho časti, chýbajúci diel, ...), ale to posúdi a stanovisko vydá výrobca.V prípade iného tovaru, ako je Vami objednaný tovar tento nepreberte a vyhotovte o tom písomný záznam s prepravcom. V uvedenom prípade  neodkladne oznámte poškodenie e-mailom na adresu obchod@1beami.sk.

Pokiaľ kupujúci prevzal zásielku potvrdenú jeho podpisom v dokladoch prepravcu ako nezávadnú, na dodatočnú reklamáciu neúplnej, alebo poškodenej zásielky nie je žiaden nárok. V prípade vzniknutých nákladov spôsobených kupujúcim (neskorá reklamácia, prebratie inej zásielky, dokúpenie dielov, zaslanie reklamovantéto tovaru späť a pod.), tieto idú na ťarchu kupujúceho.
Objednanú stoličku, nábytok,.. (ďalej len tovar) kupujúci nemôže vrátiť, nakoľko každý tovar je považovaný za originál, zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, podľa : § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluve uzavretej na diaľku :  predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho (rôzne farby, dekory, úchytky, nožičky, rozmery, výbava, farba látky, typ stoličky, typ koliesok, kríža, mechaniky a porúčok, hlavová opierka, posuv sedáku,...), nakoľko žiaden tovar nie je držaný skladom, ale vyrába sa podľa požiadaviek kupujúceho. Už raz objednanú stoličku nie je možné stornovať. Pokiaľ si kupujúci objedná tovar bez jeho predchádzajúceho vyskúšania a po jeho doručení mu nebude vyhovovať, nie je to dôvod na jeho vrátenie a predávajúci si vyhadzuje právo vrátenie tovaru neuznať. Objednávka tovaru bez predchádzajúceho vyskúšania je na riziko kupujúceho, bez možnosti jeho vrátenia.

Kupujúci si musí dať pozor pri vybaľovaní stoličky, aby neporezal/nepoškodil jej poťah, alebo jej inú časť. Reklamácie na poškodenia stoličky rezom, prípadne zjavným násilným zaobchádzaním predávajúci neuznáva.

 Reklamácie

V prípade reklamácie výrobca rozhodne o tom, či zákazník je povinný dodať reklamovaný výrobok výrobcovi na svoje vlastné náklady (náklady zákazníka), alebo výrobok odoberie na svoje náklady výrobca. To isté platí aj o dodaní opraveného výrobku späť zákazníkovi.

Ak nie je možné výrobok dopraviť výrobcovi, vtedy výrobca rozhodne o obhliadke reklamovaného výrobku, či obhliadku vykoná na náklady zákazníka, alebo na svoje náklady.

Ochrana osobných údajov
Každý kupujúci, ktorý prejaví záujem o náš tovar, dobrovoľne poskytuje svoje osobné údaje, potrebné na úhradu tovaru, komunikáciu a jeho prípadné doručenie prostredníctvom objednávkového formulára, mailom, osobne alebo telefonicky. Bez  jeho osobných údajov by nebolo možné zrealizovať obchodný prípad. Preto v zmysle zákona o ochrane osobných údajov Vás upozorňujeme, že poskytnutím Vašich osobných údajov dávate súhlas na spracovanie a narábanie s nimi v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 84/2014 Z. z. a s obchodnými podmienkami.

Osobné údaje fyzických osôb odstraňujeme cca 5 dní po dodávke, alebo úhrade faktúry (čo je ako posledné).

U právnických osôb osobné údaje kontaktných osôb odstraňujeme cca 5 dní po dodávke, alebo úhrade faktúry (čo je ako posledné). Ostatné údaje právnickej osoby, ktoré sú verejné a nepodliehajú osobitnej ochrane si uchovávame.

 

Záverečné ustanovenia

Obchodné podmienky sú platné od 10.4.2018.

V prípade sporu sa tento rieši platnými zákonmi na území SR.